Kartläggning och analys

Pedagogiskt Centrum hjälper er att analysera och utveckla er verksamhet. Vi genomlyser hela organisationer utifrån olika perspektiv, identifierar behov och förbättringsmöjligheter på olika nivåer och planerar, leder och utvärderar utvecklingsinsatser i samråd med våra uppdragsgivare.

 
Tillsammans med er tar vi fram relevanta frågeställningar att undersöka, genomför insamling av faktaunderlag, sätter det i relation till relevant forskning och beprövad erfarenhet och tar fram åtgärder som lägger en grund för förbättring. Processen kan ske med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder.
 
Detta angreppssätt ger en tydlig bild av organisationens förutsättningar och de effekter medarbetarna upplever i den nuvarande arbetssituationen eller efter genomförda utvecklingsinsatser och projekt. 
 
I våra kartläggningar, utvärderingar och organisationsöversyner ger vi förslag till förbättringsåtgärder ur såväl lednings- som medarbetarperspektiv och med hänsyn till effektivitet.
 
Genom att utvärdera får du en klar bild över organisationens nuläge, medarbetarnas och ledningens önskade läge, samt de hinder som finns för att nå det önskade läget. Efter en sådan analys hjälper vi er att formulera en tydlig och klar strategi med aktiviteter och åtgärder för att nå nya mål och bättre resultat.
 
Referenser: Riksdagen, Västra Götalandsregionen, Lilla Edet, Kungälv, Tidaholm.