Plug In GR

I Sverige finns ett stort antal elever som har hög frånvaro och som lämnar gymnasieskolan utan slutbetyg med grundläggande behörighet. På lång sikt riskerar dessa elever att hamna utanför samhället, utan förankring på arbetsmarknaden.

Plug In
I Sverige finns ett stort antal elever som har hög frånvaro och som lämnar gymnasieskolan utan slutbetyg med grundläggande behörighet. På lång sikt riskerar dessa elever att hamna utanför samhället, utan förankring på arbetsmarknaden. Plug In är ett tvåårigt projekt som pågår mellan 2012 och 2014. Målet för Plug In är att halvera andelen elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier inom fyra år. Ett delmål är att arbetslösheten bland de ungdomar som trots ansträngningar inte återgår till studier minskar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) leder och samordnar projektet i samverkan med GR, Region Jämtland, Regionförbunden i Kalmar län och Södra Småland, Region Västerbotten och Region Östsam. Ett femtiotal kommuner har anslutit sig till projektet, vilket gör Plug In till Sveriges största samverkansprojekt för att motverka utanförskap. Satsningen har beviljats stöd av Europeiska socialfonden och finansieras till 50 % av medverkande aktörer.

Plug In GR
GR deltar i Plug In dels på en strategisk nivå i arbetet med plattformen PlugInnovation, dels på en operativ nivå, genom delprojekt i medlemskommunerna. Alla insatser som görs i GR-området inom Plug In grundar sig i behov och utvecklingsmöjligheter på lokal och regional nivå. Tack vare stark kommunal samverkan kan erfarenheter och kunskaper enkelt spridas och därmed komma hela regionen till nytta. Ambitionen är att åstadkomma en metod- och strukturpåverkan som lever i regionen. 

Genom arbetet i Plug In GR kommer kunskaperna om vad som underlättar för elever i riskzonen att fullfölja sina studier att öka. Vi kommer att veta mer om vad rätt insats i rätt tid innebär och kan därigenom minska ungdomsarbetslösheten.

Ett stort antal delprojekt bedrivs i regionen med fokus på såväl elever som riskerar avbrott såväl som ungdomar som redan avbrutit sina studier. Erfarenheter kring de metoder som prövas samlas på plattformen PlugInnovation. Vid regionala konferenser och nätverkande, sker behovsinventering, kunskapsspridning och planering framåt. Syftet är att regionens tretton kommuner genom samverkan och samsyn utvecklar hållbara strukturer för framtiden.

För mer information om Plug In GR, kontakta regional projektledare Johan Borven (johan.borven@grkom.se). 

Delprojekt i Plug In GR

Alla insatser som görs i GR-området inom Plug In grundar sig i behov och utvecklingsmöjligheter på lokal och regional nivå. Tack vare stark kommunal samverkan kan erfarenheter och kunskaper enkelt spridas och därmed komma hela regionen till nytta. Ambitionen är att åstadkomma en metod- och strukturpåverkan som lever i regionen.

Plug In GR

I Sverige finns ett stort antal elever som har hög frånvaro och som lämnar gymnasieskolan utan slutbetyg med grundläggande behörighet. På lång sikt riskerar dessa elever att hamna utanför samhället, utan förankring på arbetsmarknaden.

PlugInnovation

Den nationella plattformen PlugInnovation byggs upp för att fungera som ett nav för kunskap, erfarenheter och metoder för att motverka avbrott i gymnasieskolan. PlugInnovation byggs upp och drivs av GR i tät samverkan med SKL, övriga regioner samt uppföljnings- och utvärderingsaktörer i projektet.